Oficjalna strona Europejskiej Fundacji KrewAktywni

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

O nas

STATUT
Europejskiej Fundacji KrewAktywni
28.01.2013 r.


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę Europejska Fundacja KrewAktywni, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona z woli osób fizycznych, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 28 stycznia 2013 roku sporządzonym przed Notariuszem Hanną Warońską, nr repertorium A nr 700/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać nazw skróconych: EFKA, KrewAktywni, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja powołana jest na czas nieograniczony.
3. Fundacja jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Fundacja może współpracować z osobami fizycznymi, które chcą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia (wolontariusze) działania Fundacji.

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział II. Cele oraz sposoby działania

§ 7

Cele:
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ratowania i ochrony życia i zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem:
• rejestracji potencjalnych dawców szpiku,
• pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej,
• honorowego krwiodawstwa,
• transplantologii,
• ochrony środowiska,
• wsparcia społecznego.

§ 8

Sposoby działania:
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, to jest :
1. Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu: honorowego krwiodawstwa, transplantologii,  pomocy przedmedycznej i medycznej,
2. Organizowanie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku na potrzeby istniejących rejestrów,
3. Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa ze współpracą z placówkami służby krwi,
4. Integrację środowisk honorowych dawców krwi,
5. Organizowanie akcji promocyjnych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska,
6. Organizowanie akcji edukacyjnych i promocyjnych z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
7. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
8. Współpraca z organizacjami hospicyjnymi,
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego ich inicjatywom w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
10.Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
11. Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
12.Wydawanie publikacji, w tym elektronicznych, materiałów promocyjnych związanych z celami Fundacji.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, to jest:
a) Działalność wydawnicza, edukacyjna, badawcza, dokumentacyjna, promocyjna oraz szkoleniowa,
b) Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych na rzecz Fundacji lub innych organizacji pozarządowych i grup niesformalizowanych.
c) Świadczenie usług doradczych.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600 złotych pochodzący od Fundatorów
oraz pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów rezydentów i nierezydentów oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych,
2. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych,
3. Odsetek bankowych,
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację i na jej rzecz,
5. Gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji.

§ 11

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 12

Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

§ 13

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację działalności statutowej.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które w sposób cykliczny pomagają Fundacji w realizacji jej celów statutowych, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji.

§ 17

Tytuł Przyjaciela Fundacji zostaje nadany w drodze uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 18

Tytuł Przyjaciela Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV: Organy i organizacja Fundacji

Organy Fundacji

§ 19

Organami Fundacji są:
• Zgromadzenie Fundatorów
• Zarząd Fundacji
• Rada Fundacji

§ 20

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu oraz Rady Fundacji, nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych wypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 21

Za wyjątkiem uregulowań dotyczących likwidacji Fundacji, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 22

W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 23

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji i składa się z Fundatorów.

§ 24

Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które:
1. Dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
2. Zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji
3. W inny sposób wspomagają działalność Fundacji

§ 25

Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w obradach Zgromadzenia Fundatorów bez prawa głosu.

§ 26

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 27

Kadencja Przewodniczącego Fundatorów trwa rok i jest niezależna od kadencji Zarządu.

§ 28

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
• uchwalanie zmian statutu Fundacji,
• wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
• zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy,
• ustalanie kierunkowych wytyczonych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
• podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
• zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

§ 29

Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu, lub na wniosek pozostałych Fundatorów, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. W przypadku zwołania na wniosek Zarządu lub Fundatorów, Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni.

§ 30

Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

§ 31

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 32

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

Rada Fundacji

§ 33

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na czteroletnią kadencję.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po pisemnej akceptacji Zgromadzenia Fundatorów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku wniosku Zgromadzenia Fundatorów i uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie

§ 34

1. Do Rady Fundacji należy:
• nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
• wstępowanie z wnioskami do Zgromadzenia Fundatorów dotyczącymi działalności Fundacji,
• opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
• wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych im przez Zarząd,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, do dnia 31 marca roku następującego, po roku obrachunkowym.
2. Celem wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
• żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji,
we wszystkich jej dziedzinach,
• uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
• dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej

§ 35

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 36

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz do roku. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 37

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 38

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Fundacji

§ 39

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z trzech do pięciu członków i jest powoływany na okres czterech lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 40

Członkostwo Zarządu ustępuje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

§ 41

Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
• złożenia rezygnacji,
• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
• choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
• nienależytego wypełniania funkcji członka,
• istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 42

Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany z grona zarządu, przez wszystkich członków.

§ 43

Prezes spośród członków Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§ 44

Zarząd:
• kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
• opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
• sporządza sprawozdania roczne z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji w celu zatwierdzenia do 31 marca roku następującego po roku obrachunkowym,
• sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
• przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, i zapisy,
• ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
• kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

§ 45

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.

§ 46

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§ 47

W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie, Zgromadzenie Fundatorów może podjąć decyzję w drodze uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby Fundatorów.

§ 48

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w  razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 49

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

§ 50

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści §5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 51

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 52

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego